Lapsen oikeuksien sopimus

Lapsen oikeuksien yleissopimus

 

Lapsen oikeuksien edistäminen

Lapsen oikeuksien yleissopimukseen on koottu perustavaa laatua olevat lasten oikeudet. MLL edistää yleissopimuksessa turvattujen oikeuksien toteutumista ja tekee lapsen oikeuksien yleissopimusta tunnetuksi.

 

 

 

Mikä on lapsen oikeuksien yleissopimus?

Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus on yleismaailmallinen ihmisoikeussopimus, joka hyväksyttiin Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksessa 20.11.1989. Lapsen oikeuksien yleissopimukseen on koottu lapsen kannalta keskeiset ihmisoikeudet. Ihmisoikeussopimuksena lapsen oikeuksien yleissopimus on varsin laaja ja kattava.

Ihmisoikeus on jokaiselle kuuluva oikeus, joka on turvattu yleismaailmallisessa tai alueellisessa ihmisoikeussopimuksessa. Ihmisoikeudet ovat yleisiä, luovuttamattomia ja perustavanlaatuisia.

Ihmisoikeuksien yleisyydellä tarkoitetaan, että oikeudet on turvattava kaikille ilman erottelua ja syrjintää ja että ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia luonteeltaan. Ihmisoikeuksien luovuttamattomuudella tarkoitetaan, että ihmisoikeudet ovat jokaisen ihmisen luonnollisia oikeuksia, joita ei voida ottaa ihmiseltä pois edes hänen omalla suostumuksellaan. Ihmisoikeuksien perustavanlaatuisuudella tarkoitetaan, että vain tärkeät oikeudet ovat ihmisoikeuksina tunnustetut.

Ihmisoikeussopimukset ovat valtioita oikeudellisesti velvoittavia. Ihmisoikeussopimuksessa sopimusvaltiot sitoutuvat turvaamaan sopimuksessa määritellyt oikeudet kansalaisilleen ja muille alueellaan oleville ihmisille.

Myös muut ihmisoikeussopimukset turvaavat lapsen ihmisoikeuksia

Lapsen oikeuksien yleissopimuksen lisäksi myös muissa ihmisoikeussopimuksissa turvatut oikeudet koskevat lapsia, jollei oikeuteen ole liitetty ikärajoitusta, kuten vaalioikeuksiin. Näin ollen esimerkiksi

  • Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus,
  • uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja,
  • kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus,
  • taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus sekä
  • kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus

ovat merkittäviä lapsen ihmisoikeussuojan kannalta.

Kansainvälisellä työjärjestöllä (ILO) on lapsityövoiman käyttöä rajoittavia yleissopimuksia:

  • yleissopimus työhön pääsemiseksi vaadittavasta vähimmäisiästä ja
  • yleissopimus lapsityön pahimpien muotojen kieltämisestä ja toimista niiden poistamiseksi.

Lapsen oikeuksien yleissopimus on oikeudellisesti velvoittava

Lapsen oikeuksien yleissopimus sitoo oikeudellisesti sopimuksen hyväksyneitä valtioita. Sopimusvaltiot sitoutuvat kunnioittamaan ja edistämään yleissopimuksessa määriteltyjä lapsen oikeuksia. Lapsen oikeuksien yleissopimus on ollut Suomea oikeudellisesti velvoittava vuodesta 1991 lähtien. Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa turvatut oikeudet on otettava huomioon lakeja säädettäessä, viranomaisnormeja annettaessa, hallintopäätöksiä tehtäessä ja ratkaistaessa asioita tuomioistuimissa.

Lue lisää lapsen oikeuksien sopimuksesta